Lasten fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, hoidetaan lasten tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä toimitaan tiiviissä yhteistyössä lapsen arkiympäristön kanssa. Toimimme yhteistyössä HUS:in, KEU-Soten ja Kelan kanssa. Meille voit tulla myös ilman lähetettä. 

Lasten fysioterapiassa lapsi harjoittelee yhdessä fysioterapeutin ja perheen kanssa taitoja, jotka mahdollistavat hänen mahdollisimman itsenäisen osallistumisensa ikätasoiseen toimintaan. 

Kuntoutuksessa hyödynnetään NDT/Bobath -lähestymistapaa, (Neurodevelopmental Treatment), joka ohjaa lasta käyttämään arkielämässä mahdollisimman normaaleja liikemalleja ja pyrkii estämään poikkeavien, kehitykselle haitallisten liikemallien syntymistä. Keskushermostovauriot aiheuttavat poikkeavaa lihasjänteyttä ja heikentävät liikkeiden säätelykykyä, mikä vaikeuttaa liikkumista ja asennon ylläpitämistä. Toimintakyvyn rajoitteet voivat puolestaan hankaloittaa arkeen osallistumista. NDT/Bobath -lähestymistavassa poikkeavaan lihasjänteyteen vaikutetaan terapian avulla. Lisäksi yksilöä rohkaistaan liikkumaan ja kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan päivittäisissä toimissa.

NDT/Bobath -terapeutti on myös koulutettu arvioimaan lasten psykomotorisen kehityksen eri vaiheita ja niiden poikkeamia. Terapeutti arvioi kuntoutujan sen hetkisiä kehittymismahdollisuuksia hänen liikkumis-, toiminta ja kommunikaatiotaitojensa perusteella sekä arvioi, mitä harjoittelun ja oppimisen kautta voidaan saavuttaa. Fysioterapeutti myös arvioi  hoidon vastetta. Kun kuntoutumisen tavoitteet on asetettu yhdessä lapsen ja perheen kanssa, harjoitellut taidot siirtyvät todennäköisimmin myös asiakkaan arkeen.

Lasten fysioterapian osana käytetään myös kokonaisvaltaista sensomotorista lähestymistapaa, jossa pyritään normalisoimaan herkistyneitä tai vaimentuneita aistitoimintoja eri harjoitteiden avulla. Lisäksi terapiassa käytetään tarpeen mukaan OMT-pohjaista fysioterapiaa, kinesioteippausta sekä erilaisia liikuntamuotoja. Vanhempien ohjaus sekä yhteistyö koulujen ja päiväkotien henkilökunnan kanssa on tärkeää lasten ja nuorten neurologisessa kuntoutuksessa.